SECURE: 16.40 บาท -0.10 / -0.61%
EN TH

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)

บริษัทมุ่งเน้นการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงในแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์โดยสามารถจำแนกผลิตภัณฑ์ได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ผู้ใช้งานโดยตรง (End Point Security) (2) ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security) (3) ระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพ (Network Performance and Monitoring) และ (4) ระบบหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่บริษัทจำหน่าย (Others) เช่น ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption Solution) ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันและระบุตัวตน (Authentication) และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล (Archiving) เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้ผลิต คิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาเอง ทำให้แต่ละผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการดำเนินงานที่โดดเด่นและแตกต่างกัน โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้แก่ พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ (Palo Alto Networks) เทรนไมโคร (Trendmicro) โซลาร์วินด์ (Solarwinds) แรดแวร์ (Radware) กิ๊กกามอน (Giggamon) และบริษัท เอ็กตราฮอปป์ (Extrahop) เป็นต้น โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายนั้น ล้วนแต่เป็นผู้นำด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟล์วอลล์ (Firewall) ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (Anti-Virus) รวมถึงซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ต่างๆ (Anti-Malware) การยืนยันตัวตน (Authentication) และการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกด้วย เช่น บริการด้านการติดตั้ง (Installation) บริการบำรุงรักษา (Maintenance) รวมไปถึงบริการปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้งานระบบ หรือซอฟต์แวร์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย และบริการฝึกอบรมการใช้งานระบบ (Training) เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท คือ ผู้รับเหมารวบรวมระบบและเทคโนโลยี (System Integrator หรือ SI) ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของผู้ใช้งานโดยตรง (End User) และออกแบบติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ โดยนำเสนอในรูปแบบโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานโดยตรงในระดับองค์กร ซึ่งผู้ใช้งานโดยตรงประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการนี้ ผู้รับเหมารวบรวมระบบและเทคโนโลยีจะทำงานร่วมกับตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (Distributor) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ โดยตัวแทนจำหน่ายจะทำหน้าที่จัดหาและจัดส่งผลิตภัณฑ์ ให้ได้ตรงตามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้รับเหมารวบรวมระบบออกแบบตามความต้องการ ทั้งนี้ ผู้รับเหมารวบรวมระบบและเทคโนโลยี (SI) ที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัทนั้น ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีศักยภาพทางธุรกิจจึงทำให้เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ทำโครงการต่าง ๆ ขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

Nature-info
การดำเนินธุรกิจ
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cyber Security)
 • 1
  ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security)
 • 2
  ระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ผู้ใช้งานโดยตรง (Endpoint Security)
 • 3
  ระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพ
  (Network Performance and Monitoring)
ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย
 • 1
  การให้บริการติดตั้ง (Installation Service)
 • 2
  การให้บริการฝึกอบรม (Training Service)
 • 3
  การให้บริการบำรุงรักษาระบบ (Maintenance Service)