SECURE: 14.50 บาท -0.80 / -5.23%
EN TH
MAI
SECURE
บาท 14.50
-0.80 / -5.23%
banner
เราภาคภูมิใจที่ได้นำเข้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cyber Security) ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ เข้ามาจัดจำหน่ายภายในประเทศ ด้วยอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนการสร้างความสำเร็จให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Vendor) รวมไปถึงลูกค้าที่เป็น ผู้รับเหมารวบรวมระบบและเทคโนโลยี (System Integrator) ผ่านการให้บริการแบบครบวงจร ด้วยบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลของเรา
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
 • icon
  0
  โครงการที่ประสบความสำเร็จ
 • icon
  0
  รางวัลและเกียรติบัตร
 • icon
  0
  พันธมิตร
 • icon
  0
  ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
795.78
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
515.79
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
50.93
หน่วย: ล้านบาท
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SECURE-WA (F53-5)
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
ir-calendar image
20
เม.ย. 2566
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เวลา: 14.00 น.
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดเอกสาร
งบการเงิน
ไตรมาส 2/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาส 2/2566
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report
2565
ติดต่อ
นักลงทุนสัมพันธ์
อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร อิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ผ่าน ทางอีเมล เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้