SECURE: 14.50 บาท +0.20 / 1.40%
EN TH
board
เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นช่องทางในการนำเข้าผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cybersecurity) โดยการเป็นผู้จัดจำหน่ายในระดับภูมิภาคที่มีความน่าเชื่อถือในอัตราการเติบโตของธุรกิจที่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนการสร้างความสำเร็จให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Vendor) รวมไปถึงลูกค้าผู้รับเหมารวบรวมระบบและเทคโนโลยี (System Integrator) ผ่านการบริการแบบเพิ่มมูลค่าและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
นักรบ เนียมนามธรรม

การพัฒนาและการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งจัดอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S-curve กำลังเป็นกลุ่มที่ น่าจับตามอง และมีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีระบบป้องกันภัยทางไซเบอร์ หรือ Cybersecurity เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจต่าง ๆ เติบโตต่อเนื่องบนโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย และมีความคล่องตัว เนื่องจากในปัจจุบันภาคธุรกิจต่างเร่งลงทุนในเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่อุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมต่อบนอินเทอร์เน็ต (IOT) รวมถึง เทรนด์ของการทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Work form anywhere) อันจะส่งผลทำให้ความเสี่ยงในด้านไซเบอร์มีโอกาสเกิดได้ง่ายขึ้น ทั้งการรั่วไหล หรือการถูกโจมตีทางไซเบอร์ ผู้ประกอบการจึงหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในด้าน Cybersecurity มากขึ้น สะท้อนได้จากการที่บริษัทชั้นนำหลายแห่งทั่วโลกยอมจ่ายเงินลงทุนมากขึ้นสำหรับงบประมาณในด้านเครื่องมือ และซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรม หรือจากแฮกเกอร์ (Hacker)

SECURE ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่หลากหลาย และมีชื่อเสียงระดับโลกแบบครบวงจรในประเทศไทยมายาวนานกว่า 17 ปี รวมถึง บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Cybersecurity จึงมุ่งมั่นที่จะสรรหาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการบริการของบริษัทฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทยเติบโตได้อย่างมั่นคง และมีความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระยะยาว ผ่านผลิตภัณฑ์ และการให้บริการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้ครบทุกมิติไม่ว่าจะเป็น Network Security, Endpoint Security, Network Performance and Monitoring ไปจนถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยในรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ Application Security, Email Security, PDPA & Data Protection

โดยในปี 2565 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกส่วนของบริษัทฯ ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ เพื่อให้การเติบโตของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมั่นคง และต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และสภาวะการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor shortage) ที่ถึงแม้สถานการณ์จะผ่อนคลายลงในปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 มีรายได้รวมอยู่ที่ 897.19 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 8.57 ในขณะที่มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมอยู่ที่ 56.39 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 11.12 ซึ่งเป็นผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหาร ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่สนับสนุนการดำเนินงานที่ดี ตลอดจนพนักงานที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ตลอดมา และบริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่า จะมุ่งมั่นพัฒนา และสรรหาผลิตภัณฑ์และการบริการตลอดจนการพัฒนาทีมผู้เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อันจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการ และแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย

นักรบ เนียมนามธรรม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร