SECURE: 14.60 บาท -0.60 / -3.95%
EN TH

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

หมายเหตุ : ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นองค์กรจากภายนอก (Outsourcing) คือ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด โดยได้รับการว่าจ้างให้ทำการตรวจสอบ ประจำปี 2565 (สัญญาจ้างเป็นรายปี)