SECURE: 14.60 บาท -0.60 / -3.95%
EN TH
นายนักรบ เนียมนามธรรม
นางสาวสุกัญญา ล้วนจำเริญ
นางสาวอรรฆย์ ชุมพลพันธุ์
 นางสาวนริศรา วงษ์จันทึก
/
นายนักรบ เนียมนามธรรม
นายนักรบ เนียมนามธรรม
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวสุกัญญา ล้วนจำเริญ
นางสาวสุกัญญา ล้วนจำเริญ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • เลขานุการบริษัท
นางสาวอรรฆย์ ชุมพลพันธุ์
นางสาวอรรฆย์ ชุมพลพันธุ์
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
 • กรรมการบริหาร
 นางสาวนริศรา วงษ์จันทึก
นางสาวนริศรา วงษ์จันทึก
 • ผู้อำนวยการฝ่ายขาย