SECURE: 13.70 บาท -0.30 / -2.14%
EN TH
นายนักรบ เนียมนามธรรม

ตำแหน่ง

 • กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายนักรบ เนียมนามธรรม

ตำแหน่ง

 • กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ :
 • 52 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
 • 10 กันยายน 2563
คุณวุฒิทางการศึกษา :
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์bมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • การป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ 64
ประวัติการอบรม :
 • Director Accreditation Program (DAP 164/2019)
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอลแทร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มอซ เซกูโร จำกัด
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็นดาต้าธอธ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มอซ เซกูโร จำกัด
2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอลแทร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : -ไม่มี-