SECURE: 13.70 บาท -0.30 / -2.14%
EN TH
นางสาวสุกัญญา ล้วนจำเริญ

ตำแหน่ง

 • กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • เลขานุการบริษัท
นางสาวสุกัญญา ล้วนจำเริญ

ตำแหน่ง

 • กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • เลขานุการบริษัท
อายุ :
 • 46 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
 • 10 กันยายน 2563
คุณวุฒิทางการศึกษา :
 • ปริญญาโท วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7
ประวัติการอบรม :
 • Director Accreditation Program (DAP 167/2019)
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แอลแทร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มอซ เซกูโร จำกัด
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น :
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็นดาต้าธอธ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มอซ เซกูโร จำกัด
2548 - ปัจจุบัน : รรมการ บริษัท แอลแทร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : -ไม่มี-