SECURE: 14.50 บาท +0.20 / 1.40%
EN TH
mai
SECURE
บาท 14.50
+0.20 / 1.40%
banner
เราภาคภูมิใจที่ได้นำเข้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cyber Security) ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ เข้ามาจัดจำหน่ายภายในประเทศ ด้วยอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนการสร้างความสำเร็จให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Vendor) รวมไปถึงลูกค้าที่เป็น ผู้รับเหมารวบรวมระบบและเทคโนโลยี (System Integrator) ผ่านการให้บริการแบบครบวงจร ด้วยบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลของเรา
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
 • icon
  0
  โครงการที่ประสบความสำเร็จ
 • icon
  0
  รางวัลและเกียรติบัตร
 • icon
  0
  พันธมิตร
 • icon
  0
  ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
851.10
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
748.19
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
62.30
หน่วย: ล้านบาท
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ir-calendar image
05
มี.ค. 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2566
เวลา: 14.15 - 15.00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday
ดาวน์โหลดเอกสาร
งบการเงิน
ไตรมาส 3/2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาส 3/2566
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report
2565
ติดต่อ
นักลงทุนสัมพันธ์
อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร อิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ผ่าน ทางอีเมล เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้