SECURE: 17.20 บาท +0.30 / 1.78%
EN TH
MAI
SECURE
บาท 17.20
+0.30 / 1.78%
banner
เราภาคภูมิใจที่ได้นำเข้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cyber Security) ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ เข้ามาจัดจำหน่ายภายในประเทศ ด้วยอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนการสร้างความสำเร็จให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Vendor) รวมไปถึงลูกค้าที่เป็น ผู้รับเหมารวบรวมระบบและเทคโนโลยี (System Integrator) ผ่านการให้บริการแบบครบวงจร ด้วยบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลของเรา
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
 • icon
  0
  โครงการที่ประสบความสำเร็จ
 • icon
  0
  รางวัลและเกียรติบัตร
 • icon
  0
  พันธมิตร
 • icon
  0
  ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
714.06
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
175.44
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
3.42
หน่วย: ล้านบาท
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
ir-calendar image
29
เม.ย. 2565
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
เวลา: 10.00 น.
การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดเอกสาร
งบการเงิน
ไตรมาส 1/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาส 1/2565
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
แบบ 56-1 One Report
2564
ติดต่อ
นักลงทุนสัมพันธ์
อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร อิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ผ่าน ทางอีเมล เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้